Historia: I mars månad 1884

I mars månad 1884 hölls ett af 5 å 6,000 personer besökt möte i Rörsjön vid Malmö. Till detta möte hade infunnit sig en del talare från Köpenhamn, såsom nuvarande folketings-männen C. Hördnm och P. Knudsen, förtroendemannen för bleck-slagarnes fackförbund hr Tofte, d:o för smed- och maskinarbe-tarnes förhund hr Hurop m. fl.

Detta möte verkade genom sin stora tillslutning — det var det största som hittills hållits i staden — som salt i surt öga på alla arbetarklassens och socialdemokratiens motståndare. Tidningarne ondgjordes naturligtvis i högsta grad och ansågo antalet deltagare vara mindre än det i verkligheten var. Sydsvenska Dagbladet ansåg mötespubliken »sannolikt uppgå till ett par tusen», Skånska Aftonbladet såg 3 ä 4,000 och Skånes Nyheter »ett par tusen».

»Folkviljan» skämtade öfver detta och framhöll att orsaken till att Sydsv. Dagbl. inte såg flera än ett par tusen, berodde på att dess referent, den bekante Strickert Johansson — särskildt känd bland arbetarne för sina bitande satirer och förvrängda referat af våra möten — var så liten till växten; hade han som Sk. Aftonbladets haft en ordentlig längd, skulle han säkert sett flera. Beträffande »Skånes Nyheters» referent beklagade »Folkviljan» att denne ej tagit plats på den invid mötesplatsen liggande gödselhögen, hvarigenom han skulle erhållit en lämplig öfverblick öfver ställningen och i viss mån kommit på sin rätta plats.

Inom parentes må nämnas, att myndigheterna vid anvisandet af mötesplats helt oförsynt placerat oss ända ute vid de s. k. Rapsahusen och i omedelbar närhet till en jättestor gödselhög.

Som ett kuriosum kan omtalas, att vid mötet äfven infunnit sig en af Köpenhamns mest bekanta detektiver, en herre vid namn Rudolf Petersen. Det påstods att han blifvit efterskickad af polismästaren i Malmö, som då var en viss Wester. Rudolf Petersens förnämsta sysselsättning var att under och efter mötet med argus-ögon följa våra danska partivänners göranden och låtanden.

Ur “En agitators liv” av August Palm